Lớp học Kinh tế vi mô(020300253004),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh 20D (CDQT20D) trên hệ thống phần mềm đào tạo