Lớp học Kinh tế vi mô(020300253003),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh 20C (CDQT20C) trên hệ thống phần mềm đào tạo