Lớp học Kinh tế vi mô(420300101613),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị kinh doanh 15D - 7340101 (DHQT15D) trên hệ thống phần mềm đào tạo