Lớp học Giao tiếp kinh doanh(020300229305),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh 20B (CDQT20B) trên hệ thống phần mềm đào tạo