Lớp học Kinh tế vi mô(420300101611),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị kinh doanh 15F - 7340101 (DHQT15F) trên hệ thống phần mềm đào tạo