Lớp học Kinh tế vi mô(420300101604),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Tài chính Ngân hàng 15A - 7340201 (DHTN15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo