Lớp học Logic học(420300339506),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 14A (DHLKT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo