Lớp học Logic học(420300339548),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ dệt may 15A - 7540204 (DHTR15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo