Lớp học Logic học(420300339560),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 15H - 7480201 (DHTH15H) trên hệ thống phần mềm đào tạo