Lớp học Logic học(420300339507),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật quốc tế 14A (DHLQT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo