Lớp học Logic học(420300339520),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 15F - 7220201 (DHAV15F) trên hệ thống phần mềm đào tạo