Lớp học Logic học(420300339532),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 15A- 7480201 (DHTH15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo