Lớp học Quản lí sản xuất công nghiệp(420300203201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Cơ khí 13 Quảng ngãi (DHCK13QN) trên hệ thống phần mềm đào tạo