Lớp học Quản trị chiến lược(420300101801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị 13 Quảng ngãi (DHQT13QN) trên hệ thống phần mềm đào tạo