Lớp học Cơ lý thuyết - Tĩnh học(420300091101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNKT Cơ khí 15A Quảng Ngãi - 7510201 (DHCK15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo