Lớp học Báo cáo thuế (420300232101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 14A Quảng ngãi (DHKT14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo