Lớp học Đồ họa ứng dụng(020300270108),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Công nghệ thông tin 20B (CDCNTT20B) trên hệ thống phần mềm đào tạo