Lớp học Kết cấu khung gầm ôtô(420300329603),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ô tô 15C - 7510205 (DHOT15C) trên hệ thống phần mềm đào tạo