Lớp học Hệ thống điện thân xe(020300243609),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 20G (CDOT20G) trên hệ thống phần mềm đào tạo