Lớp học Hệ thống điện thân xe(020300243604),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 20F (CDOT20F) trên hệ thống phần mềm đào tạo