Lớp học Hệ thống khí nén thủy lực(420300067304),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHDKTD10_HL3 (DHDKTD10_HL3) trên hệ thống phần mềm đào tạo