Lớp học Hệ thống điện(420300103801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHDI10_HL (DHDI10_HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo