Lớp học Điện tử công suất ngành điện(423701045501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNKT Điện, điện tử 15A VLVH liên thông (DHDI15AVL) trên hệ thống phần mềm đào tạo