Lớp học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm(422000256802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 14A chất lượng cao (DHTP14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo