Lớp học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm(422000256801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 14B chất lượng cao (DHTP14BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo