Lớp học Bao gói thực phẩm(420300216001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13A (DHTP13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo