Lớp học Các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm(420300311201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Đảm bảo chất lượng AT Thực phẩm 13A (DHDBTP13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo