Lớp học Hệ thống điện(423701045702),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNKT Điện, điện tử 15A VLVH Bình Thuận (DHDI15AVLBT) trên hệ thống phần mềm đào tạo