Lớp học Hệ thống thông tin kế toán 1(420300137301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HTTTKT1-DHKTKT12A-HL (HTTTKT1-DHKTKT12A-HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo