Lớp học Hệ thống và Công nghệ Web(420300214501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 14A Quảng ngãi (DHTH14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo