Lớp học Kỹ thuật lập trình(420300094101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 15A Quảng Ngãi - 7480201 (DHTH15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo