Lớp học Kế toán tài chính 2(420300215101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 14A Quảng ngãi (DHKT14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo