Lớp học Đạo đức kinh doanh(420300361601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị kinh doanh 14A Quảng ngãi (DHQT14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo