Lớp học Chi tiết máy(420300079201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Cơ Khí 14A Quảng ngãi (DHCK14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo