Lớp học Hệ thống điện(420300103801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Điện 13 Quảng ngãi (DHDI13QN) trên hệ thống phần mềm đào tạo