Lớp học Hệ thống điện thân xe(020300243601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 20A (CDOT20A) trên hệ thống phần mềm đào tạo