Lớp học Hệ thống điện động cơ ôtô (420300085702),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13B (DHOT13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo