Lớp học Hệ thống điện thân xe (420300119506),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HTDTX_DHOT12_HL_D2 (HTDTX_DHOT12_HL_D2) trên hệ thống phần mềm đào tạo