Lớp học Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô(420300110501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: CNCDSCVKDOT_DHOTHL_D2 (CNCDSCVKDOT_DHOTHL_D2) trên hệ thống phần mềm đào tạo