Lớp học Điện tử công suất(422000170403),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học ĐK tự động 14BTT - 7510303 (DHDKTD14BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo