Lớp học Kỹ thuật an toàn(420300351513),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Điện 14A (DHDI14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo