Lớp học Công nghệ kim loại(420300064402),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ chế tạo máy 14B (DHCT14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo