Lớp học Công nghệ chế tạo máy 1(420300063803),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Cơ điện tử 14A (DHCDT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo