Lớp học Công nghệ chế tạo máy 1(422000118501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Chế tạo máy 14A chất lượng cao (DHCT14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo