Lớp học Máy cắt kim loại(020300259504),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19D (CDCK19D) trên hệ thống phần mềm đào tạo