Lớp học Máy cắt kim loại(020300259502),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19B (CDCK19B) trên hệ thống phần mềm đào tạo