Lớp học Chi tiết máy(420300079205),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Cơ điện tử 14A (DHCDT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo