Lớp học Chi tiết máy(420300079201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Chế tạo máy 14A (DHCT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo