Lớp học Cơ lý thuyết(020300304802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: CDOT19_HL-Colythuyet (0203003048) trên hệ thống phần mềm đào tạo