Lớp học Cơ lý thuyết(020300304807),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 20D (CDOT20D) trên hệ thống phần mềm đào tạo